Vedtægter for foreningen Chess House

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er “Foreningen Chess House”, forkortet “Chess House”.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Stk. 3. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§2 Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til skakspillet og øge spillestyrken blandt foreningens medlemmer gennem undervisning, løbende afholdelse af turneringer samt alternative og nytænkende skakaktiviteter, der i særlig grad tager sigte på at fremhæve skakspillets sociale sider. Det tilstræbes at lave aktiviteter, som retter sig specifikt mod børn og unge, pensionister, breddespillere, samt elitespillere, dels hver for sig, dels i fællesskab.

§ 3. Kontingent

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4. Foreningens ledelse

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§5 Medlemskab og kontingent

Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner.

Stk. 2. Medlemskab tegnes ved at betale et årligt kontingent. Kontingentet følger regnskabsåret. Indmeldelse i regnskabsårets sidste halvdel medfører en halvering af det gældende kontingent.

Stk. 3. Et medlem kan frit opsige sit medlemskab. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 4. Et medlem betragtes som udmeldt når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 2 måneder efter opkrævning.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem såfremt:

– pågældende har udvist en groft uacceptabel adfærd i Chess House.
– pågældende aktivt har modarbejdet Chess House’s interesser.

En eksklusion skal godkendes på den førstkommende generalforsamling, dog uden at dette har opsættende virkning.

§ 6 Budget, ansøgning, regnskab og revision

Regnskabsåret følger perioden 1/1 – 31/12. Revision forestås af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge til gennemsyn i Chess House senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned.

Stk. 3. Alle medlemmer har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4. For at være lovlig, skal generalforsamlingen være varslet ved opslag i Chess House og på Chess Houses hjemmeside 20 dage før afholdelse. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være offentliggjort i Chess Houses lokaler og på Chess Houses hjemmeside.

Stk. 5. Generalforsamlingen skal have følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Aflæggelse af revideret regnskab og budget af kassereren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Stk. 6. Afstemningsreglerne vedrørende den ordinære dagsorden er simpelt flertal blandt de tilstedeværende, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt et tilstedeværende medlem kræver det. Stemmeret har kun de i § 5 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren udpeges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af følgende: Formand, kasserer og 5 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal blandt sine medlemmer udpege en sekretær. Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt.

Stk. 8. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 9. Generalforsamlingen skal udover bestyrelsen også vælge 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant hvert år. Stk. 10. Alle mandater gælder for 2 år. Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis:

– bestyrelsen beslutter det.
– 30 medlemmer fremsætter en skriftlig motiveret begæring herom.

Selve afholdelsen og varslingen af en ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for afholdelse af ordinær generalforsamling.

§8 Tegningsret

Foreningen tegnes ved formanden, i væsentlige forhold dog ved formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Hæftelse

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen, hæfter bestyrelsen alene med den til enhver tid eksisterende formue i foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1. Vedtægtsændringer fordrer at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for foreningens opløsning, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling kan ved almindeligt flertal opløse foreningen. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler skoleskakken i Århus.

§ 11 Vedtægternes tolkning

Tvivl om forståelsen af herværende vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§ 12 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelse på den ordinære generalforsamling 19. marts 2014.

Århus d. 26. april 2014

Download PDF-version